Privacybeleid

Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden hiervan.
Loge Thorhem respecteert de privacy van haar leden en bezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
De Ledenadministratie van Loge Thorhem wordt niet via deze website beheerd.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het bestuur van Loge Thorhem.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende categorieën persoonsgegevens van u: Naam – Adres – E Mail adres – Telefoon
Leden administratie wordt NIET via deze website verwerkt. Het betreft uitsluitend bezoekers.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: Registratie van bezoekers voor eventuele door Loge Thorhem georganiseerde evenementen.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Deze voornoemde persoonsgegevens worden slechts tijdelijk geregistreerd in een (elektronisch) register

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via secretaris@thorhem.nl

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen aangaande ledeninformatie
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Uw gegevens worden niet gebruikt door of verstrekt aan relaties en partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Het bestuur via secretaris@thorhem.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf september 2018 tot nader order